Binnen 14 dagen betalen
Telefoon: 0900-685 8400
(max €1 per gesprek)


Met een digitale factuur uw online bestelling betalen via Multifactor

Multifactor voert voor De Weegschaal GezondheidsWinkel het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een betaalverzoek van MultiFactor via e-mail ontvangt om de gekochte producten te betalen. U kunt bij De Weegschaal GezondheidsWinkel na ontvangst betalen voor een maximaal bedrag van € 150,-

Ter goedkeuring van uw verzoek achteraf te betalen voert MultiFactor een gegevenscontrole uit. MultiFactor hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot achteraf betalen niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

U kunt voor vragen altijd contact met MultiFactor opnemen via telefoonnummer 020-8500533 of per e-mail: support@multifactor.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTIFACTOR
De volgende contractsvoorwaarden zijn van toepassing verklaard op het bezoek aan deze website, de aanvraag/beoordeling en goedkeuring van de aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor.

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden verstaan we het volgende onder de definities:

Consument:

De partij die, ter voldoening van een geldschuld, (een opdracht tot) betaling door middel van betaalopdrachten kan verrichten via MultiSafepay aan MultiFactor.

Achteraf Betaalservice

De dienst die MultiFactor op grond van de Overeenkomst levert, waarvan de functionaliteit wordt beschreven in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden als ook in de technische documentatie die MultiFactor aan Merchant ter beschikking zal stellen.

MultiFactor-website:

De website http://www.multifactor.nl

MultiFactor:

MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten in Nederland.

Merchant:

De partij die de betaalservice kan accepteren op basis van een tussen MultiFactor en de Merchant gesloten overeenkomst.

Overeenkomst:

De tussen MultiFactor en de Merchant gesloten overeenkomst inzake de MultiSafepay- rekening, waarop deze Algemene voorwaarden MultiFactor van toepassing zijn verklaard.

Vordering:

Een vordering is opgebouwd uit een openstaand bedrag (transactie), met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1: De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en offerte van MultiFactor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2: De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden door de Merchant wordt door MultiFactor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Beoordeling aanvraag offerte

1: Indien u enkel informatie opvraagt over de achteraf betaalservice, leidt dit niet tot een overeenkomst. Evenmin kan uit de informatie-aanvraag of offerte worden afgeleid dat er een overeenkomst tot stand zal komen. MultiFactor is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van reden een (voorwaardelijke) aanvraag af te wijzen. De voorwaardelijke goed- of afkeuring is gebaseerd op gegevenscontrole en controle van de website.

2: MultiFactor heeft de mogelijkheid om tot 10 dagen na ontvangst van de getekende offerte van merchant, deze offerte alsnog in te trekken.

3: Indien merchant een Betaal na ontvangst offerte binnen 30 dagen na ontvangst, niet schriftelijk bevestigd noch accordeert, komt de offerte te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Dienstverleningsovereenkomst

1: MultiFactor verleent gedurende de contractsperiode de betaaldienst aan merchant. De betaaldienst wordt geleverd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de Dienstverleningsovereenkomst.

2: De contractsduur wordt door MultiFactor vastgesteld. Het overschrijden van deze termijn stelt MultiFactor niet in gebreke.

3: Merchant informeert MultiFactor over de correcte gegevens en voorziet in de medewerking, voor de uitvoering van de overeenkomt.

4: MultiFactor heeft te allen tijde de bevoegdheid de dienstverleningsovereenkomst te ontbinden wanneer de merchant niet overeenkomstig met de overeenkomst handelt.

5: MultiFactor is bevoegd om voor het uitvoeren van de overeenkomst derde partijen te benaderen.

Artikel 5: Website en intellectueel eigendom

1: Merchant vermeldt op website de door MultiFactor verstrekte algemene consumenten voorwaarden.De informatie wordt in samenwerking met MultiFactor opgesteld. Deze algemene voorwaarden dienen op een duideljk zichtbare plaats op de website te worden geplaatst.

2: De rechten en het gebruik van de naam en het logo van MultiFactor, zijn uitsluitend aan MultiFactor voorbehouden.

Artikel 6: Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding

1: MultiFactor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

2: MultiFactor kan gebruik maken van derden die MultiFactor van data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

3: Merchant gaat akkoord met het verwerken van persoonsgegevens tijdens de vordering en de overdracht van de vordering.

4: Partijen zijn verplicht om de informatie die zij verstrekken en uitwisselen tijdens de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen.

5: Merchant dient overeenkomstig met de Wet bescherming op persoonsgegevens, gegevens te verwerken en te behandelen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1: MultiFactor is enkel verantwoordelijk voor schade die aan opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel op grond van dwingendrechtelijke regels voor risico van MultiFactor komt. MultiFactor kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van fraude die niet detecteerbaar is gebleken voor MultiFactor.

3: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade bij merchant met betrekking tot het ondeugdelijk functioneren van de website, berekeningen en betaalmethoden.

4: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade bij merchant met betrekking tot het ondeugdelijk functioneren van de website en betaalomgeving van MultiFactor.

5: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor storingen op website, de betaalomgeving- apparatuur en programmering die invloed (kan) hebben op het uitvoeren van een betaalopdracht.

6: Indien MultiFactor desondanks gehouden is om schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag wat gelijk staat aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7: Indien er sprake is van schade, dient merchant, MultiFactor hier binnen uiterlijk 14 dagen na het ontstaan hiervan op de hoogte te stellen. Na het verlopen van deze termijn vervalt het recht op (eventuele) schadevergoeding.

Artikel 8: Merchant overdracht gegevens

1: Merchant garandeert dat de vordering met de consument niet rechtsgeldig op andere wijze, verrekend of opgeschort is.

2: Merchant dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke aflevering van de bestelling.

3: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden.

4: Bij het (gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst door bijvoorbeeld het retourneren van producten, (gedeeltelijk) omruilen van producten of alle mogelijke andere aanpassingen aan bestelling; informeert de merchant, MultiFactor hier uiterlijk binnen 2 werkdagen over.

5: Merchant verstuurt factuur van de bestelling zonder het rekeningnummer van de merchant zelf.

6: Indien consument desondanks foutief het bedrag naar merchant overmaakt, stort merchant het bedrag uiterlijk binnen 2 werkdagen naar MultiFactor. MultiFactor wordt hiervan door merchant per email en/of telefonisch op de hoogte gesteld.

7: Gegevens over de vordering dienen te allen tijde aan MultiFactor te worden verstrekt. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, wordt merchant in gebreke gesteld.

8: Merchant voorziet MultiFactor van verzendgegevens van bestelling, desgewenst worden de gegevens aan MultiFactor overlegd.

9: Indien de merchant niet voldoet aan het verstrekken van de gevraagde gegevens, stelt MultiFactor merchant daarvan schriftelijk op de hoogte. Indien merchant na deze melding niet binnen 5 werkdagen reageert, kan de samenwerkingsovereenkomst ontbonden worden. 10: De merchant handelt altijd conform relevante (Nederlandse) wet-en regelgeving.

Artikel 9: MultiFactor verantwoordelijkheden

1: MultiFactor voert bij iedere bestelling een kredietwaardigheid toets en fraudecontrole uit. De uitkomst wordt direct of ten minste binnen 2 werkdagen naar merchant gecommuniceerd. 2: MultiFactor probeert fraude te bestrijden door verschillende gegevenscontroles van de vordering uit te voeren.

3: MultiFactor draagt zoveel mogelijk zorg voor een beveiligde betaalomgeving waar de betaaloplossing wordt aangeboden

4: MultiFactor neemt de vordering en het bijbehorende risico over. Dit conform de samenwerkingsovereenkomst.

5: MultiFactor garandeert merchant dat de persoonsgegevens conform de Wet persoonsgegevens zijn verkregen en worden verwerkt.

Artikel 10: Ontbinding overeenkomst

1: MultiFactor heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien merchant zich niet aan verplichtingen uit de samenwerkingovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden houdt en/of MultiFactor uit het gedrag van de merchant kan afleiden dat de verplichtingen niet (kunnen) worden voldaan.

2: De merchant heeft het recht de samenwerking per direct te beëindigen:

MultiFactor in een failissement of surseance verkeerd.

Er sprake is van beslaglegging op MultiFactor

MultiFactor haar verplichtingen jegens de merchant niet nakomt.

Artikel 11: Algemene voorwaarden

1: Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden door MultiSafepay is toegestaan. Na het wijzigen van de Algemene Voorwaarden wordt de merchant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld dan wel via de MultiFactor website in de gelegenheid gesteld, hiervan kennis te nemen. De wijziging treedt na een maand in werking. Indien de merchant de wijzigingen verwerpt, kan hij de overeenkomt met in acht neming van de opzeggingstermijn ontbinden. 2: Merchant heeft een maand de tijd om de wijzigingen te verwerpen. Er kan hierover schriftelijk contact worden opgenomen. Indien merchant niet binnen deze termijn contact opneemt, wordt merchant geacht akkoord te gaan met de wijziging(en).

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1: MultiFactor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam. De website: www.multifactor.nl

2: De Contactgegevens van MultiFactor

MultiFactor, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 020-8500533.

Per e-mail: support@multifactor.nl

Website: www.multifactor.nl

Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00.

3: MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM).

4: Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

5: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.